دیدگاه، مأموریت و ارزش های عمده موسسه تحصیلات عالی دایکندی

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی در نظر دارد با توجه به نیازهای جامعه در عرصه های علمی و تحقیقاتی و تحصیلی با استفاده از تکنالوژی معلوماتی و روش های نوین علمی و آموزشی با افزایش و کمیت و کیفیت خدمات تحصیلی در پیشرفت و انکشاف جامعه به عنوان یک نهاد اکادمیک معتبر در سطح کشور شناخته شود.

مأموریت

مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی با استفاده از امکانات و منابع موجود و بهره گیری از روش های نوین علمی ، آموزشی و تکنالوژی جدید زمینه پرورش کادر علمی، تخصصی و تحقیقی را مطابق به معیارهای پذیرفته شده ملی و بین المللی فراهم نموده و به جامعه تقدیم می کند.

ارزش های عمده

ارزش‌ها شامل تمام اصولی است که مؤسسه  به آن پایدار و پابند است. ارزش هالی سلوکی و اخلاقی ای را که موسسه به خود اختصاص داده قرار ذیل می باشند:

 • تأمین عدالت اکادمیک
 • شفافیت در امور مؤسسه
 • فضای اکادمیک توأم با نظم و دسپلین
 • حفظ فرهنگ احترام در مؤسسه
 • پابندی به ارزشهای اسلامی و میهنی
 • مسئولیت پذیری و تعهد در قبال ترقی کشور
 • داشتن فضای هم دیگر پذیری با روحیه ملی
 • همکاری با ادارات ذیربط برای رشد جامعه
 • داشتن روحیه همکاری ملی
 • احساس مسئولیت در قبال رفع نیازمندی ها و مشکلات جامعه.

اهداف : 

   • افزایش برنامه های تحصیلی جهت ارتقاء مؤسسه به پوهنتون
   • تربیه کادرهای مسلکی و متعهد مطابق نیاز بازار کار
   • توسعه و بهبود برنامه های تحقیقاتی
   • توسعه و تجهیز زیرساخت های مؤسسه
   • افزایش توامیت های داخلی و خارجی
   • توسعه تشکیلات، سیستم الکترونیکی و دیتابیس
   • افزایش بودجه و جذب  کمک ها
 • ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی و کارمندان

front message

About Daikondi University

5 months ago

About Daikondi University

Boss