اعلان بست های کادرعلمی مؤسسه تحصیلات عالی دایکندي !

 

Top of Form

Bottom of Formfdscvxs

Closing Date

چهارشنبه :1402/7/5

مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی  برای باراول در سال ۱۴۴۵ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جديد ضرورت دارد

پوهنځی تعلیم وتربیه:
  
ديپارتمنت کیمیا (رشته کیمیا (۱) بست.
ديپارتمنت بیولوژی (رشته روانشناسی)(۱) بست.
ديپارتمنت ریاضی(رشته آموزش کمپیوتر)(۱) بست 

پوهنځی  زراعت :
ديپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی (رشته جنگلات و منابع طبیعی) (۱) بست.
ديپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی(رشته علوم حیوانی ) (۱) بست.
ديپارتمنت باغداری (رشته باغداری ) (۱) بست.
ديپارتمنت اگرانومی (رشته حفاظت نباتات ) (۱) بست

متقاضيان از تاریخ ۱۲/۷/۱۴۰۲ الی ۱۲/۸/۱۴۰۲هـ ق درخواستي شموليت در کادرهای علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

 

front message

About Daikondi University

5 میاشتې ago

About Daikondi University

Boss