Sharia

 

پوهنحی شرعیات

پوهنحی شرعیات در سال ۱۳۹۸ در بدنه موسسه تحصیلات عالی دایکندی با دو دیپارتمنت فارغده ( فقه جعفری و تعلیمات اسلامی) ایجاد گردید. دیپارتمنت تعلیمات اسلامی در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار به تعداد ( ۲۹ ) تن محصل را در دو بخش ذکور و اناث جذب نمود. تعداد اعضای کادر علمی این دیپارتمنت در سال اول (   ۲  ) تن و در سال ۱۴۰۰ به ( ۳ ) تن افزایش نمود و در سال ۱۴۰۱ یک تن دیگر نیز به جمع اعضای کادری آن افزوده گردید، و حال دارای چهار تن از اعضای کادر علمی می باشد. در مجوع تعداد محصلین این دیپارتمنت ( ۹۴ ) تن بوده که به تعداد ( ۳۲ ) محصل ذکور و به تعداد ( ۶۲ ) محصل اناث میباشد. این دیپارتمنت تا اکنون فارغ نداده و فعلا تا سال سوم محصل دارد.

دیدگاه دیپارتمنت تعلیمات اسلامی

رشته تعلیمات اسلامی یک واحد فعال تحصیلی در چارجوب پوهنحی شرعیات می باشد که هدف آن تربیه و آموزش آگاهان و کادر های متخصص در بخش قضا، افتاء، تبلیغ، دعوت و کارشناسان علوم اسلامی و ارائه تحصیلات عالی با کیفیت و معیاری متناسب با نیازهای جامعه و بازار کار می باشد.

 

رسالت دیپارتمنت تعلیمات اسلامی

دیپارتمنت تعلیمات اسلامی رشد و ارتقای سطح دانش مسلکی دانشجویان، مساعد ساختن زمینه های فراگیری دانش تخصصی علوم شرعی و علوم مرتبط  را بر اساس نیازمندی های جامعه رسالت خود می داند.

اهداف آموزشی رشته تعلیمات اسلامی

رشته تعلیمات اسلامی یک واحد فعال تحصیلی در چهارچوب پو هنحی شرعیات می باشد که هدف آن تربیه و آموزش آگاهان و کادر های متخصص در بخش افتا ، تدریس علوم شرعی، دعوت، مشاوره و حکمیت، آشنایی با تفاسیر و علوم القرآن، حدیث و علوم آن بطور دقیق و مسلکی ،فقه، اصول فقه، و قضاء ، څارنوالی، وکالت دفاع و حقوق به وجه عام در قالب نصاب درسی معیاری و تائید شده از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی بوسیله کادر متخصص، میباشد.

 

نتایج متوقعه رشته تعلیمات اسلامی

  • کسب دانش شرعی، فقهی، حقوقی و فهم دقیق از مفاهیم عالی شریعت اسلامی و قوانین موضوعه کشور.
  • کسب مهارتهای عملی به هدف تطبیق بهتر احکام شرعی و کسب مهارتهای مربوط به سکتور قضاء ، څارنوالی، وکالت دفاع و سایر نهاد های شرعی و حقوقی.
  • کسب مهارت و دانش مسلکی به منظور توانایی بررسی و ارزیابی چگونگی مطابقت قوانین کشور با معتقدات اسلامی.
  • کسب توانایی در تحلیل فلسفی مباحث شرعی و حقوقی، مقارنه و مقایسه موضوعات مختلف در پرتو شریعت اسلامی، قوانین نافذه کشور و عرف پسندیده.
  • کسب مهارت تفسیر، تحلیل و برداشت میانه رو و معتدل از قرآن و سنت، آشنایی با شیوه های درست تفسیر قرآنکریم، تخریج احادیث و تحلیل مطلوب نصوص قانونی و کسب مهارت در استدلال منطقی و حقوقی.
  • کسب مهارت به منظور تعمیم ارشاد معتدل دینی، آگاهی دهی حقوقی، تعلیم ارزش ها و مسایل شرعی.
  • توانایی در امر مقارنه میان ادیان مطرح در جهان ،نقد پلورالیزم دینی و تحلیل اصول اعتقادی مذاهب کلامی اسلامی.

تعریف فارغ التحصیلان رشته تعلیمات اسلامی

برنامه (تعلیمات اسلامی) پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی دایکندی، به منظور پرورش کادر های متخصص و مسلکی برای ( نهاد های عدلی ؛ قضایی ؛ څارنوالی؛ وکالت دفاع؛ اوقاف ؛ و مشاوران نهاد های اجرایی، مشاوران شرعی و حقوقی، تدریس در پوهنتون ها، سرپرستی در ولایات و ولسوالی ها، عضویت در مراکز پالیسی ساز، فعالیت در نهاد های مدنی و مشاورین حقوقی در موسسات و نهاد های خصوصی و سایر بخش های عمومی) ایجاد شده است. به این اساس برنامه (تعلیمات اسلامی) فردی را فارغ التحصیل دوره لیسانس خویش میداند که حد اقل  (۱۳۶) کریدت را در یک دوره تحصیلی چهار ساله ( ۸ سمستر ) تکمیل نموده و در بخش دانش، مهارت ها و سلوک شرایط ذیل را دارا باشد:

۱-در بخش دانش: فارغ التحصیل برنامه ( تعلیمات اسلامی) بتواند در حد لیسانس بر موضوعات ( آگاهی از اصول و عقاید اسلامی، درک ارزش های اسلامی و ملی، روش های حل مسالمت آمیز اختلافات، شیوه های تحکیم روابط اجتماعی و فامیلی و حقوقی، درک مسایل اصولی، فقهی، حقوقی  و قوانین، آگاهی از شیوه های اداره و مدیریت در نهاد های عامه و شیوه های نوشتن مکاتب حقوقی تسلط داشته باشد، وظایف و مسئولیت های خود را به شکل احسن انجام دهد، اعتماد  به نفس داشته و به منافع ملی و ارزش های اسلامی  ارجحیت داده، و شخصیت با اخلاق و دانشمند در علم شرعی باشد تا بتواند به عنوان کادر متخصص دیپارتمنت تعلیمات اسلامی در جامعه عرض وجود نماید.

۲- در بخش مهارت ها: فارغ التحصیل برنامه (تعلیمات اسلامی) فردی است که در حد لازم آشنایی با زبان های بین المللی داشته، با قواعد زبان عربی بلدیت داشته، ظرفیت مدیریتی، آشنایی با پروگرام آفیس و برنامه های کمپیوتر، قابلیت تدویر برنامه های آموزشی و سخنورخوب باشد و توانایی حل مشکلات خود را در بخش های مربوطه داشته باشد.

۳- در بخش سلوک: فارغ التحصیل برنامه (تعلیمات اسلامی) فردی است که از پروگرام درسی مضامین تخصصی و مسلکی خویش احترام به ارزش های اسلامی و ملی، اخلاق حسنه و سلوک اکادمیک، دین دوستی و وطن دوستی، احترام به ارزش های دینی، حقوقی و انسانی را فرا گرفته باشد که بتواند عدالت را در تمام امور به بهترین وجه تامین کند و متعهد به وطن و وظیفه باشد.

حوزه کاری فارغ التحصیلان رشته تعلیمات اسلامی

حوزه کاری فارغ التحصیلان رشته تعلیمات اسلامی قوه قضائیه، څارنوالی، وزارت عدلیه، وزارت حج و اوقاف، معارف، انجمن وکلای مدافع، پوهنتون ها، موسسات و نهاد های علمی و فرهنگی، مشاوریت های حقوقی و دینی قوه اجرائیه، مشاوریت های حقوقی و شرعی بانک ها و سکتور های خصوصی و به طور عموم در بخش های اداری و همچنان پوست های سیاسی می باشد.

front message

Message the head of Daikendi Higher Education Institute

 

4 months ago

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

But then: universities and institutions of higher education are among the most importent educational institutions of the country, which under the leadership of the respected official of the Ministry of Higher Education of the Islamic Emirate of Afghanistan, to raise and educate the children of the country and present them as human resources based on the demand of the labor market in today's societies with All the commitment and perseverance are working on behalf of the educational institutions of the country to realize the goals of the government the Islamic Emirate of Afghanistan in the direction of economic, social, and cultural development. It is also responsible for the basic task, as during the recent years, the leadership of the Ministry of Higher Education  the Islamic Emirate has tried and have made unrelenting efforts to rebuild the higher education system for the qualitative growth of educational institutions so that higher education institutions can respond to the growing needs of society and reach the level of the third generation of universities that advanced societies have achieved, without a doubt Many of the country's educational institutions remained, except for the first generation, which are basically degree-oriented, while today some of the country's educational institutions have reached the second generation (science-oriented) and with the current situation, we will soon witness the third generation; Or the production-oriented generation, we will be the universities of the country, which will play an essential role in production, strengthening the industry and economy of the country and will cause a positive change in people's lives. Undoubtedly, the efforts of the leadership of the Ministry of Higher Education of the Islamic Emirate have not been ineffective, and today we are witnessing the qualitative change and development of the country's higher education institutions in accordance with the previous years, although in quantitative terms, the educational institutions of the country and in accordance with that, the increase of educational programs in 20 years Recently, they have had a little excessive growth, but we must not forget that only dealing with the quantity cannot bring us to the basic goals, which are training and providing human resources based on the demand of the labor market and the needs of the society. The ministries of higher education and educational institutions of the country have been placed, attention has been paid to the quality of higher education institutions, and as a result of the efforts of the relevant stakeholders, valuable steps have been taken to pay attention to the quality of higher education institutions, which has been a remarkable success. Among these achievements can be the creation of independent posts of the Quality Promotion and Accreditation Directorate, drafting the bill of duties of quality promotion and accreditation committees, implementation of scientific program review (APR), implementation of financial support, implementation of infrastructure projects, support of publications and magazines. Scientific and sending professors to master's and doctorate scholarships mentioned that these steps to achieve qualitative strategic goals can imply the scientific progress of educational institutions.

 

      Daikundi Institute of Higher Education, located in the center of Daikundi Province, Nili City, is one of the newly established and growing institutions in the country, and considers itself committed to the implementation and implementation of quality assurance programs to achieve the high goals of the Ministry of Higher Education and towards the standard Sazi strives in academic, educational, research and service programs to receive national and international credit as a standard educational institution, with this view, the leadership of the Higher Education Institute and the honorable Directorate of Quality Promotion and Accreditation have honestly tried to ensure that all departments and adjust the programs of the higher education institute based on the criteria of quality improvement and crediting; to be ready for review by the review board.

      Hereby, while appreciating the all-round support of the hardworking team of the honorable Ministry of Higher Education for the implementation of quality improvement and accreditation programs, as well as my dear colleagues in the honorable scientific, financial and administrative vice-chairs, the honorable deans of faculties, the honorable directorate of quality improvement and accreditation, the committee I express my gratitude and appreciation to all the dear ones who have worked hard in the preparation and arrangement of the self-evaluation report for the year 1401 of Daikundi Institute of Higher Education, and I wish them further success from the door of the Holy of God.

  Engineer Mohammad Nasser Hanzalah, the head of Daikundi Higher Education Institute

Boss