معاونیت علمی و امور محصلان

معاونیت علمی و امور محصلان

بدون شک عرضه خدمات علمی معیاری و رهبری سالم پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی با رهبری و زعامت توانمند و مقتدر انجام  و توسط بخش های مربوط به پیش برده می شود. یکی از این بخش ها در نظام تحصیلات عالی، بر مبنای اصول و مقررات تحصیلات عالی کشور، معاونیت علمی می باشد. با در نظرداشت سلسله مراتب، معاون علمی به عنوان مسئول تمام امور آموزشی و اکادمیک پوهنتون ها و موسسات، غرض رشد و توسعه سطح تحصیلی، مسئولیت برنامه ریزی و راه اندازی تحقیقات علمی، ارائه کنفرانس ها و سیمینار ها و تلاش بخاطربروز رسانی سیستم های آموزشی را به عهده داشته و از امور اکادمیک پوهنحی ها و تطبیق پلان های درسی، نظارت به عمل می آورد. تنظیم  و تطبیق برنامه های آموزشی پیش رفته و استفاده از میتود های بروز علمی، جهت رشد و توسعه تحصیلات عالی بر بنیاد معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی و نظارت از اجرای درست و به موقع برنامه های آموزشی از وظایف اصلی معاونیت علمی پوهنتون می‌باشد.

بخاطر اعتلا و رشد علمی و فرهنگی، جامعه ما بیشتر از هر روز نیاز به فراگیری دانش، تدریس و تحقیق علمی دارد.

بیوگرافی پوهنیار نصیر مخلص معاون علمی و امور محصلان موسسه تحصیلات عالی دایکندی

پوهنیار نصیر مخلص فرزند خداداد، به تاریخ ۱۲ اسد ۱۳۶۴ ه ش در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۸۴ دوره تعلیمی مکتب را در لیسه ذکور مرکز یکاولنگ به اتمام رسانید و در سال۱۳۸۴ وارد دانشگاه  در دوره لیسانس پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان، و در سال ۱۳۸۷ با درجه عالی از دیپارتمنت باغداری،  پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان فارغ التحصیل شدند. پس از فراغت تحصیلی دوره  لیسانس، در سال ۱۳۸۸ به حیث ترینر آموزشی در کمیسیون مستقل انتخابات موقتا ایفای وظیفه نموده است.  و در سال 1389 به عنوان پروگرام آفسر در حمایه اطفال افغانستان‌ در مرکز ولایت بامیان وظیفه انجام داد. به تاریخ 1390 به عنوان مدیر عمومی پلان در ریاست محيط زيست ولایت بامیان مقرر شد و در سال 1391 به حیث استاد در انستیتوت زراعت و وترنری ولایت بامیان تقرر حاصل نمود و در بهار سال ۱۳۹۴ به حيث استاد( نامزد پوهیالی) در مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی مقرر شده و در سال ۱۳۹۷ در بورسیه های گروپی کشور ایران معرفی شد که موصوف در سال ۱۳۹۹ به درجه عالی از دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان کشور ایران از دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند،  در سال ۱۴۰۱ به حیث آمر دیپارتمنت جنگلات و باغداری تقرر حاصل نموده و در سال ۱۴۰۲ به اساس حکم شماره (266) ریاست الوزرا در بست رتبه (۲) به  حیث معاون علمی و امور محصلان در مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی مقرر گردیده است
 طول دوره خدمت ام در مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی مدت ۹ سال در خدمات استادی، سرپرستی و آمریت دیپارتمنت را موفقانه انجام داده اند.

وظایف معاون علمی مؤسسه تحصیلات عالی عبارت اند از:

 1. اجرای وظایف رئیس در غیاب او
 2. همکاری با رئیس مؤسسه در امور و فعالیت های اکادمیک
 3. اجراآت قانونی پیرامون تقرر، تثبیت رتبه‌ی علمی، ترفیع علمی و انفکاک اعضای کادر علمی
 4. اجراآت اصولی و اکادمیک در رابطه به استخدام کادر های علمی قرار دادی طبق نیاز مندی پوهنحی
 5. سازماندهی طرح و مراقبت از تطبیق پلان ها و برنامه های تحصیلات عالی در مؤسسه
 6. طرح و تطبیق پلان ها و برنامه های تحقیقات علمی در مؤسسه
 7. رهبری و نظارت از امور تحقیقات علمی در مؤسسه
 8. رهبری و نظارت از امور نشراتی مؤسسه
 9. طرح پلان کاری شورای علمی مؤسسه و ارایه ی آن در اولین جلسه ی شورای علمی در آغاز هر سال به منظور تصویب و تطبیق
 10. ترتیب آجندای جلسات شورای مؤسسه و ثبت فیصله های شورای علمی مؤسسه
 11. تکثیر، توزیع فیصله ها و تصامیم شورای علمی مؤسسه به مراجع ذیربط جهت اجراآت
 12. بررسی و ارزیابی مقرره ها، لایحه ها و طرز العمل های مربوط به بخش اکادمیک مؤسسه و در صورت ضرورت ارایه ی طرح تعدیل و پیشنهاد آن به مراجع بالا
 13. نظارت و بررسی از امور کتاب خانه ها، بخش های تکنالوژی معلوماتی و انترنتی و اجراآت لازم در مورد تکمیل و تجهیز آنها
 14. ریاست شورای علمی درغیاب رئیس پوهنتون
 15. ریاست از کمیته های مربوط
 16. تسهیل و نظارت از طرح تشکیل اکادمیک در مؤسسه‌ی تحصیلی عالی مربوط
 17. نظارت از امور و فعالیت های دفتر های مربوط به معاونیت علمی
 18. ارزیابی نصاب درسی و طرح پیشنهادات جهت عیار نمودن آن با ایجابات زمان و معیار های بین المللی
 19. نظارت از انکشاف، بازنگری و تطبیق نصاب درسی در پوهنحی ها
 20. ارایه‌ی گزارش از اجراآت و فعالیت های سالانه‌ی معاونیت علمی به ریاست و شورای علمی مؤسسه
 21. نظارت از تطبیق و اجرای تصامیم شورای علمی تحصیلات عالی در بخش اکادمیک
 22. فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کار های عملی – ساحوی محصلان
 23. تهیه و ترتیب آمار و احصائیه های مربوط به اعضای کادر علمی و سایر موارد اکادمیک
 24. تسهیل و همکاری در ساختن پلان ستراتیژیک اکادمیک مؤسسه‌ی تحصیلات عالی مربوط
 25. سایر وظایف که مطابق قانون به معاون تعلق میگیرند

معاون امور محصلان مؤسسه ی تحصیلات عالی وظایف آتی را انجام میدهد:

 1. همکاری با رئیس مؤسسه در امور محصلان و دادن مشوره برای بهبود امور محصلان
 2. نظارت و رهبری و فعالیت ها از امور نهاد های مربوط به معاونیت امور محصلان
 3. اتخاذ تدابیر ضروری برای بهبود وضعیت درسی در پوهنحی ها
 4. ارزیابی و بررسی مقرره ها، لایحه ها و طرز العمل های مربوط به محصلان و در صورت ضرورت تهیه‌ی طرح و پیشنهاد آن به مراجع بالایی
 5. نظارت از امتحانات در وقت پیش بینی شده در لایحه‌ی امتحانات
 6. طرح تقویم اکادمیک سالانه‌ی موسسه و ارسال به موقع آن غرض تصویب به شورای علمی موسسه
 7. اجررآت لازم پیرامون پذیرش محصلان نو شمول، ثبت نتایج محصلان، تأجیل اکادمیک، تثبیت محرومان امتحان و انفکاک محصلان غایب و ناکام مطابق به معیار های پذیرفته شده
 8. طرح و عملی نمودن اقدامات لازم جهت فراهم ساختن مصروفیت های آموزش اجتماعی و عام المنفعه به همکاری معاون اداری
 9. تکمیل آمار و احصائیه‌ی مربوط به محصلان
 10. فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کار های عملی- ساحوی محصلان
 11. ریاست از کمیته های مربوط
 12. اجراآت ضروری در مورد صدور و تکمیل دیپلوم ها، تصدیق نامه های تحصیلی و ترانسکریپت
 13. تهیه و توزیع کارت هویت به محصلان و جمع آوری آن پس از فراغت
 14. طرح و تطبیق لایحه نظم و دسیپلین
 15. ارایه گزارش از فعالیت های سالانه به ریاست و شورای علمی مؤسسه
 16. سازماندهی و نظارت از اجرای فیصله های شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی در بخش محصلان
 17. سایر وظایف که طبق قوانین  و اصول جاری به او تفویض می شوند
 18. در آن شمار مؤسسات تحصیلات عالی که معاون امور محصلان در تشکیل آن و جود ندارد، وظایف معاون امور محصلان توسط معاون علمی مؤسسه اجرا می گردد.

اهداف و مقاصد معاونت علمی

 1. ارتقاء مؤسسه به پوهنتون
 2. کسب اعتبار علمی در سطح ملی
 3. نظارت، ارزیابی و بهبود کیفیت نهادهای تحصیلی  
 4. ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی و کارمندان
 5. زمینه سازی برای استقلالیت علمی مؤسسه
 6. ایجاد پوهنځی و دیپارتمنت های جدید  در موسسه تحصیلات عالی
 7. نهادینه ساختن شیوه تدریس محصل محور، آموزش مبتنی بر نتیجه(OBE-SCL)
 8. ایجاد مرکز تحقیقاتی و علمی
 9. حکومتداری خوب، ایجاد سیستم و محو کامل فساد
 10. انعقاد تفاهمنامه های ملی و بین المللی
 11. بلند بردن آثار تحقیقی ترجمه و تالیف در سطح مؤسسه
 12. تجهیزکتابخانه، لابراتوارها و ایجاد کتابخانه دیجیتالی
 13. ایجاد میکانیزم نظارت از تطبیق کریکولم درسی
 14. برگزاری مسابقات علمی برای رقابت مثبت محصلان
 15. ایجاد دیتابیس واحد برای سوابق محصلان
 16. مساعد ساختن زمینه های بیشتر کار آموزی برای محصلان

ساختار تشکیلاتی معاونت علمی و امور محصلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمریت تقرر و ترفیعات علمی استادان

آمریت تقرر و ترفیعات علمی استادان یکی از آمریت های مهم و کلیدی در زیر مجموعه معاونت علمی و امور محصلان  موسسه تحصیلات عالی دایکندی است که وظایف عمده آن طی مراحل و تنظیم امورات مربوط به تقرر، ترفیع، انفکاک  تبدیلی، تقاعد و سایر موضوعات و امورات مربوط به انکشاف اعضای کادر علمی این نهاد می باشد.

این آمریت منحیث یک بخش علمی در سال ۱۴۰۱ ه.ش در چوکات معاونت علمی و امور محصلان ایجاد گردیده است و تا اکنون در تشکیل خود دارای یک بست سوم کادری بحیث آمر و یک بست پنجم اداری بحیث مدیر تقرر و ترفیعات علمی استادان می باشد که امورات مربوط به اعضای کادر علمی را در هماهنگی با کمیته تقرر و ترفیعات علمی استادان و سایر بخش های مربوطه به پیش می برد. آمریت تقرر و ترفیعات علمی استادان بر علاوه امورات متذکره در هماهنگی با پوهنحی ها و مدیریت عمومی منابع بشری وظایف مانند به اعلان سپردن بست های کادری، ارایه فورم در خواستی برای بست های کادری، ارسال لیست کاندیدان واجد شرایط جهت اخذ امتحان کادری به پوهنتون های دارای صلاحیت جذب کادر علمی با در نظر داشت قانون تحصیلات عالی ملکی، تنظیم دوسیه های استادان ، فایلنگ منظم و حفظ نگهداری آنها،  طی مراحل  مکاتب مربوط به تعیین استاد راهنما و تعيین موضوع جهت ترفیع رتبه علمی، طی مراحل قرار داد استادان حق الزحمه در هماهنگی با پوهنحی ها را نیز به عهده دارد. آمر تقرر و ترفیعات علمی بحیث منشی در جلسات شورای علمی موسسه ایفای نقش می نماید که امورات مانند تنظیم اجندا و جلسات شورای علمی و همچنان تکثیر مصوبه های این شورا را به عهده دارد.

اهداف و مقاصد آمریت تقرر و ترفیعات علمی استادان

 • تطبیق احکام قانون، مقرره ها و لوایح وزارت محترم تحصیلات عالی در امورات تقرر و ترفیعات علمی استادان.
 • فراهم نمودن زمینه برای جذب کادر علمی شایسته و متعهد در اسرع وقت غرض تقویت و بلند بردن ظرفیت علمی نهاد.
 •  تنظیم دوسیه ها و اسناد اکادمیک استادان حفظ و آرشیف آنها بصورت منظم.
 • ایجاد سهولت در پروسه ترفیعات علمی استادان.

کارکرد ها و فعالیت ها

 • تطبیق احکام قانون، مقرره ها و لوایح وزارت محترم تحصیلات عالی در پروسه تقرر و ترفیعات علمی استادان.
 • به اعلان سپردن بست های خالی کادری جهت جذب کادر علمی شایسته در هماهنگی پوهنحی ها و مدیریت عمومی منابع بشری.
 • جذب کادر علمی نظر به ضرورت دیپارتمنت ها و پوهنحی با در نظر داشت طرزالعمل ها و لوایح به صورت دوامدار.
 • طی مراحل اسناد تقرر و ترفیعات اعضای کادر علمی با در نظر داشت لوایح و طزالعمل ها.
 • ایجاد دیتابس اعضای کادر علمی غرض دسترسی به معلومات آنها در اسرع وقت.

بیوگرافی مختصر پوهنیار یاسین کوثر آمر تقرر و ترفیعات علمی استادان

پوهنیار یاسین کوثر فرزند عوض در سال ۱۳۷۰ در ولسوالی مالستان ولایت غزنی چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی و ثانوی خویش را در سالهای ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۸ در مکتب لیسه عالی میرآدینه واقع در مرکز ولسوالی مالستان به پایان رسانید و در امتحان کانکور ۱۳۸۸ با انتخاب رشته باغداری  شامل رشته باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان گردید. موصوف دروس مقطع لیسانس اش را در سال ۱۳۸۹ آغاز و درسال ۱۳۹۲ به درجه کادری به پایان رسانید.

پوهنیار یاسین کوثر در سال ۱۳۹۳ از طریق امتحان رقابت آزاد بحیث مدیر اجراییه در دیپارتمنت منع سلاح کیمیاوی و بیولوژیکی اداره کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان تقرر حاصل نمود و بعد از مدت خدمت یکسال در اداره متذکره در سال ۱۳۹۴ از طریق رقابت آزاد بحیث استاد در دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی دایکندی تقرر حاصل نمود، استاد موصوف در کنار سایر همکاران شان از جمله استادان است که از آوان تاسیس موسسه تحصیلات عالی دایکندی در این نهاد الی اکنون بحیث عضو کادر علمی دیپارتمنت باغداری مصرروف تدریس بوده است. پوهنیار یاسین کوثر در اواخر سال ۱۳۹۸ از طریق امتحان شامل برنامه ماستری مشترک پوهنتنون ملی علوم زراعتی و تکنالوجی افغانستان (ANASTU) و انستیتوت تحقیقات زراعتی هند (IARI) گردید و درسال ۱۴۰۱ سند ماستری خویش را بدست آورد.

پوهنیار یاسین کوثر  از اواخر سال ۱۴۰۱ به این طرف در کنار تدریس مضامین و سایر فعالیت های اکادمیک بحیث آمر تقرر و ترفیعات علمی استادان موسسه تحصیلات عالی دایکندی نیز  خدمت می نماید.

آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی

        این آمریت در سال 1401 شامل تشکیلات موسسه تحصیلات عالی دایکندی گردید. همزمان با ایجاد این آمریت، کمیته تضمین کیفیت با 5 عضو که شامل معاون علمی به عنوان مسئول کمیته، آمر ارتقای کیفیت به عنوان منشی کمیته و مسئولان کمیته­های فرعی تضمین کیفیت در پوهنحی­ها می­باشد. کارهای روزه این آمریت مطابق لایحه وظایف قرار ذیل است. کنترول و نظارت از امور تدریسی و علمی پوهنحی­ها در مشوره با رئس ، معاونین و روئسای پوهنحی­ها ، ارسال مکتوب­ها و تصاویب کمیته ارتقای کیفیت غرض اجراآت بعدی به مراجع مربوطه آن و سایر وظایف مربوط به کنترول از کیفیت که از جانب آمر مربوطه برایش سپرده می­شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

بیوگرافی پوهنیار عباس پویا، آمر ارتقای کیفیت و اعتباردهی  موسسه تحصیلات عالی دایکندی

       پوهنیار عباس پویا، در سال 1372 هـ­ش در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور دیده به جهان گشود. وی در سال 1390 هـ­ش از لیسه سفید آب سرجنگل فارغ گردیدند و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور، در سال 1391 هـ­ش در دیپارتمنت  ریاضی و فزیک موسسه تحصیلات عالی غور  کامیاب گردیده و در سال 1394 هـ­ش از آن رشته سند فراغت گرفتن و بعداٌ در سال 1397  هـ­ش شامل عضو کادر علمی دیپابتمنت ریاضی، موسسه تحصیلات عالی دایکندی گردیدند. و در سال 1398 هـ­ش از طریق بورسه وزارت تحصیلات عالی افغانستان، جهت اخذ ماستری عازم کشور ایران گردیدند و بعد از ختم دوره ماستری، در سال 1400 هـ­ش به موسسه تحصیلات عالی دایکندی برگشتند و اکنون مدت یک سال است که به عنوان آمر ارتقای کیفیت و اعتباردهی موسسه تحصیلات عالی دایکندی ایفای وظیفه می­نمایند.

 

اهداف و مقاصد

هدف اصلی آمریت تضمین کیفیت، رشد فرهنگ تضمین کیفیت در موسسه است. اهداف مشخص آن قرار ذیل است.

 • نهادینه ساختن فرهنگ تضمین کیفیت در مطابقت با رهنمود ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی و عرف بین­ المللی؛
 • مطمئن شدن از این که پروسه­های تضمین کیفیت پوهنتون در مطابقت با رهنمود ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی و نیازمندی­های ملی طراحی شده ا ست؛
 • توسعه، حفظ و بهبود کیفیت آموزشی و دیدگاه مردم به حمایت از پوهنتون از طریق اجراآت و کارکردهای استوار تضمین کیفیت.
 • ساختن تصویری از موسسه که اعتماد ذینفعان را جلب کرده شفافیت، حساب­دهی و عملکرد خوب را در همۀ بخش­های مدیریتی به نمایش بگذارد.

کارکرد آمریت و کمیته تضمین کیفیت

برای رسیدن به مقاصد خود، کارکردهای اصلی آمریت و کمیته  تضمین کیفیت قرار زیر خواهد بود.

 • تسهیل نمودن مأموریت و مقاصد موسسه در راستای بهبود کیفیت و تدریس و آموزش و در نظر گرفتن روندهای جهانی در آموزش باکیفیت.
 • راهنمایی و کمک به بخش­های ارایه­کنندۀ برنامه مثل دیپارتمنت­ ها، پوهنحی­ها و جهت تعریف مقاصد برنامه­ های­شان.
 • سازمان­دهی کارگاه­ها، سمینارها و برنامه­های آموزشی مناسب برای ظرفیت­سازی و رشد فرهنگ تضمین کیفیت در همۀ سطوح موسسه.
 • تسهیل برنامه­های آموزش بازده­محور OBE، و آموزش محصل­ محور SCL در سرتاسر موسسه با استفاده از تکنالوژی در پروسه­های تدریس و آموزش.
 • مرور پروسه­های موجود به هدف بهبود بیشتر ارایۀ تدریس و آموزش.
 • کمک به دیپارتمنت­ها و واحدهای اکادمیک در راستای راه­اندازی خودارزیابی، بازنگری بیرونی و اجرای پروسه­های تضمین کیفیت.
 • تهیه و ترتیب گزارش نظارت سالانۀ تضمین کیفیت و تحویل آن به ریاست تضمین کیفیت پس از تأیید کمیتۀ تضمین کیفیت و شورای علمی مؤسسه.
 • تهیه و ترتیب پلان عملیاتی آمریت  و کمیته تضمین کیفیت موسسه.
 • تهیه و ترتیب ارزیابی خودی مرحله اول اعتباردهی، جمع آوری لیست ضمایم ارزیابی خودی و ارسال آن و وزارت تحصیلات عالی.
 • تهیه و ترتیب میکانیزم نظارت و ارزیابی در سطح موسسه.
 • تدویر ورکشاپ­های آموزش چارچوپ و برنامه­های تضمین کیفیت و اعتباردهی در سطح موسسه.
 • ارایۀ مشاوره­ و راهنمایی به ادارۀ پوهنتون، پوهنحی­ها و دیپارتمنت­ها دربارۀ ارتقای کیفیت و موارد مرتبط به آن.

 

 

 آمریت تحقیق و مجله علمی موسسه تحصیلات عالی دایکندی

این آمریت منحیث یک بخش علمی و اکادمیک در سال ۱۴۰۱ در چوکات موسسه تحصیلات عالی دایکندی و در چارچوب ریاست تحقیق-تألیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید. همزمان با ایجاد این آمریت، کمیته تحقیق با ۶ عضو که شامل مسؤل کمیته، منشی کمیته و اعضای کمیته های پوهنحی ها می باشد به وجود آمد. فعالیت های تحقیقاتی از جمله مسؤلیت های اعضای کادر علمی است که بنا بر احتیاجات جامعه و مردم بر اساس روش های سنجیده و دقیق انجام می گیرد. مأمورت و هدف آمریت تحقیق و مجله علمی ارتقای ظرفیت علمی استادان، تشویق و ترغیب استادان و محصلین، توسعه فرهنگ تحقیق و پیشرفت علم و دانش در سطح جامعه و مردم است.

تحقیق از جمله عوامل مهم و اساسی در جهت توسعه و پیشرفت به شمار می رود. بنا بر این پیشرفت های علمی، فرهنگی، و اقتصادی تنها مربوط به فعالیت های تحقیقاتی می باشد. زیرا هر پیشرفت که در جهان صورت گرفته بر اساس فعالیت های تحقیقاتی بوده است. آمریت تحقیق و مجله علمی  موسسه تحصیلات عالی دایکندی در سال های گذشته به صورت غیر رسمی فعالیت داشته  و خوشبختانه با شروع سال جدید ( ۱۴۰۲ ) آمریت تحقیق فعالیت های خود را به صورت رسمی شروع نموده، و سعی دارد تا تحقیقات علمی را از طریق ایجاد برنامه های آموزشی، سمینار ها و کنفرانس ها و مساعد ساختن زمینه نشر مقالات علمی استادان را  در ﮊورنال های ملی و بین المللی و در سطح موسسه تقویت و گسترش دهد.

بیوگرافی پوهنیار رحمت الله کاظمی آمر تحقیق مجله علمی موسسه تحصیلات عالی دایکندی

پوهنیار رحمت الله کاظمی فززند محمد کاظم، در سال ۱۳۶۶ در مرکز ولایت غزنی چشم به جهان کشود. موصوف تحصیلات ابتدایی و ثانوی را بین سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۵ تا صنف دوازده هم در مکتب لیسه امام قایم بکاول فرا گرفت و سند فراغت خود را بدست آورد. پوهنیار رحمت الله کاظمی تحصیلاکت اش را در مقطع لیسانس بنابر علاقه مندی وافری که نسبت به علوم زراعتی داشت، از رشته باغداری، فاکولته زراعت، پوهنتون هرات در سال ۱۳۹۰ به درجه عالی بدست آورد. موصوف در سال ۱۴۰۱ تحصیلات ماستری اش را در رشته علوم باغداری از پوهنتون( LPU ) کشور هندستان با نمرات عالی کسب نمود. 

پوهنیار رحمت الله کاظمی در سمینار های علمی ملی در خصوص مسایل زراعتی به عنوان  عضو فعال اشتراک نموده است. موصوف اثر علمی معتبری را از انگلیسی به زبان فارسی ترجمه نموده است، که می توان به اثر اساسات باغداری (Basic of Horticulture ) اشاره نمود که از آن منحیث منابع درسی در موسسه تحصیلات عالی دایکندی استفاده می شود. افزون بر ترجمه، دو مقاله ای علمی را در خصوص مسایل زراعتی در ژورنال های معتبر علمی چاپ نموده است.

پوهنیار رحمت الله کاظمی از سال ۱۳۹۴ به این طرف به صفت استاد پوهنحی زراعت، دیپارتمنت باغداری مشغول خدمات آموزشی می باشد. موصوف برعلاوه تدریس مضامین، منحیث آمر دیپارتمنت جنگلات و باغداری برای مدت ۳ سال ایفای وظیفه کرده و برعلاوه، اکنون منحیث آمر تحقیق و مجله علمی موسسه تحصیلات عالی دایکندی اجرای وظیفه می نماید. استاد موصوف افزون بر آن که به زبان های دری، پشتو، و انگلیسی صحبت می نماید، قابلیت استفاده از ابزار های تکنولوژیک و مهارت های کمپیوتری را در سطح عالی بلدیت دارد.

اهداف و مقاصد

 • ارتقا و انکشاف ظرفیت ها و مهارت های علمی اعضای اکادمیک مؤسسه در عرصه تحقیقات علمی مورد ضرورت کشور.
 • انکشاف و توسعه روابط همکاری میان مراکز تحقیقات دیگر موسسات و پوهنتون های کشور.
 • بهره گیری از دست آورد ها و نتایج تحقیقات علمی اعضای کادر علمی و اکادمیک جهت رفا اقتصادی و علمی جامعه و مردم.
 • ایجاد تسهیلات برای اعضای کادری علمی جهت غنی ساختن انجام تحقیقات و کار های علمی در موسسه.

کارکردها و فعالیت ها

 • مساعدت و همکاری علمی در امور تحقیقات علمی پوهنحی های مربوط به مؤسسه.
 • جمع آوری مقالات علمی و تحقیقی از داخل و خارج برای محققین و اعضای کادر علمی مؤسسه.
 • تحکیم و گسترش روابط با مؤسسات تحقیقی داخلی و خارجی جهت پیشرفت و توسعه.
 • تطبیق کردن پروگرام های موثر برای بهتر آشنا ساختن محققین،  استادان و محصلین به روش ها و میتود های تحقیقات علمی.
 • تسریع جلب کمک ها از وزارت تحصیلات عالی و دیگر نهاد های داخلی و خارجی جهت تحقیقات علمی.
 • پیشرفت کمی و کیفی منابع مالی مؤسسه از طریق تقویت تحقیقات علمی.

فعالیت های عمده معاونیت علمی و امور محصلان:

فعالیت های عمده

دست آوردها

ملاحظات

معاونیت علمی و امور محصلان :

 1. طرح پلانهای ما هوار، ربع وار  مطابق احکام قانون ، مقررها ،لایحه ها و فیصله جلسه استادان موسسه تحصیلات عالی دایکندی. 
 2. تطبق فرامین، احکام، هدایات، توصیه ها و ابلاغیه های وزارت تحصیلات عالی .
 3. تنظیم امور اکادمیک و اداری معاونیت علمی  .
 4. نظارت از تطبق پلانهای درسی ومیتولوژی تدریسی در مومسسه  مربوطه.
 5. مشخص نمودن زمان شروع و ختم تقسیم اوقات درسی برای سمسترهای بها ری و خزانی.
 6. نظارت ازتطبیق احکام قانون، مقررها، لایحه ها و فیصله جلسه استادان موسسه تحصیلات عالی دایکندی. 
 7. نظارت دوام دار از کار کرد های روئسای پوهنحی ها، آمرین دیپارتمنت ها، آمریت تحقیق ،آمریت تقرر و ترفعات علمی استادان، آمریت تضمین کیفیت و کمیته های ایجاد شده در سطح موسسه.
 8. پیشنهاد و منظوری پنج تن از استادان بحیث آمرین دیپارتمنت های اگرانومی، جنگلات و باغداری، فقه جعفری، تعلیمات اسلامی و بیولوژی در پوهنحی های تعلیم و تربیه ، زراعت و شرعیات  
 9. مشخص نمودن یک تن از استادان پوهنحی شرعیات بحیث مسئول دعوت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر.
 10. به اعلان سپردن بست های خالی جهت جذب کادر علمی شایسته و متعهد و طی مراحل اسناد آنها جهت اخذ امتحان و طی مراحل قانونی.   
 11. برگزاری سمینار علمی و دینی در موسسه تحصیلات عالی دایکندی.
 12. برگزاری ورکشاپ های پلان استراتیژیک، معیار های یازده گانه و گزارش سالانه در موسسه تحصیلات عالی دایکندی.
 13. ارسال هفت مقاله از طرف استادان این نهاد به کنفرانس ملی پیشرفت اقتصاد افغانستان  به وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون پکتیا
 14. تدویر جلسات شورای علمی و نظارت از تطبق آن.
 15. کنترول ونظارت وارزیا بی از تدریس اسا تید استادان .
 16. ثبت استادان، کارمندان و محصلین در سیستم Hemis.
 17. رسیدگی به بعضی مشکلات و پشنهادات محصلین .
 18. اصلاح نمودن  فیدبک پلان استراتیژیک
 19. کنترول و نظارت از اخذ امتحانات

معاونیت علمی و امور محصلان :

 

 1. به اعلان سپردن بست های خالی جهت جذب کادر علمی در پوهنحی های مربوطه  
 2. جذب ۸ تن عضو کادر علمی جدید در دیپارتمنت های مختلف موسسه تحصیلات عالی دایکندی که دوسیه  ۲ تن آنها مواصلت نموده و ۶ تن آنها تقرر شان در حال طی مراحل و نهایی شدن است.
 3. به اعلان سپردن تعداد ( ۱۰) بست ثقافت اسلامی، جمع اوری اسناد کاندیدان واجد شرایط و ارسال آنها به پوهنتون های دارای صلاحیت امتحان کادری جهت اخذ امتحان و طی مراحل قانونی.
 4. به اعلان سپردن تعداد ۸ بست کادری مربوط به دیپارتمنت های مختلف در ربع اول سال ۱۴۴۵ . ه ق
 5. ترفیع و تثبیت رتبه علمی سه تن اعضای کادر علمی  در ربع اخیر سال ۱۴۴۴ ه.ش .
 6. ارتقای ظرفیت علمی ۳ تن اعضای کادر علمی به سویه ماستر .
 7. استخدام ۹ تن استادان همکار یا حق الزحمه جهت تدریس در بست های کمبود و بست های استادان درحال تحصیل در ربع اول سال ۱۴۴۵ ه.ق .
 8. اخذ منظوری دیپارتمنت اگرانومی

 

 

آمریت تقرر و ترفیعات علمی استادان :

 1. تطبیق احکام قانون، مقرره ها و لوایح وزارت  تحصیلات عالی در امورات اکادمیک و اداری آمریت تقرر و ترفیعات علمی استادان.
 2. ایجاد دیتابس استادان و تنظیم دوسیه آنها.
 3. به اعلان سپردن بست های خالی جهت جذب کادر علمی شایسته و متعهد و طی مراحل اسناد آنها جهت اخذ امتحان و طی مراحل قانونی.
 4. جذب ۸ تن عضو کادر علمی جدید در دیپارتمنت های مختلف موسسه تحصیلات عالی دایکندی که دوسیه  ۲ تن آنها مواصلت نموده و ۶ تن آنها تقرر شان در حال طی مراحل و نهایی شدن است.
 5. به اعلان سپردن تعداد ( ۱۰) بست ثقافت اسلامی، جمع اوری اسناد کاندیدان واجد شرایط و ارسال آنها به پوهنتون های دارای صلاحیت امتحان کادری جهت اخذ امتحان و طی مراحل قانونی.
 6. به اعلان سپردن تعداد ۸ بست کادری مربوط به دیپارتمنت های مختلف در ربع اول سال ۱۴۴۵ . ه ق
 7. ترفیع و تثبیت رتبه علمی سه تن اعضای کادر علمی  در ربع اخیر سال ۱۴۴۴ ه.ش .
 8. ارتقای ظرفیت علمی ۳ تن اعضای کادر علمی به سویه ماستر .
 9. استخدام ۹ تن استادان همکار یا حق الزحمه جهت تدریس در بست های کمبود و بست های استادان درحال تحصیل در ربع اول سال ۱۴۴۵ ه.ق .
 10. تهیه راپور سمستر وار از احصاییه  اعضای کادر علمی دیپارتمنت ها و پوهنحی ها و تعداد محصلان آنها  و نیاز سنجی کلی اعضای کادر علمی  برمبنای تناسب استاد بر محصل و همچنان مکلفیت های درسی استادان در هر سمستر.
 11. تکثیر اسناد مربوط به تقرر و ترفیعات و گزارش تحصیلی استادان.
 12. تنظیم اجندا جلسات شورای علمی، ثبت  و تکثیر مصوبه های آن

آمریت تقرر و ترفیعات علمی استادان :

 1. ایجاد دیتابیس استادان و تنظیم دوسیه آنها
 2. به اعلان سپردن بست های خالی جهت جذب کادر علمی شایسته و متعهد و طی مراحل اسناد آنها جهت اخذ امتحان و طی مراحل قانونی.
 3. جذب ۸ تن عضو کادر علمی جدید در دیپارتمنت های مختلف موسسه تحصیلات عالی دایکندی که دوسیه  ۲ تن آنها مواصلت نموده و ۶ تن آنها تقرر شان در حال طی مراحل و نهایی شدن است.
 4. به اعلان سپردن تعداد ( ۱۰) بست ثقافت اسلامی، جمع اوری اسناد کاندیدان واجد شرایط و ارسال آنها به پوهنتون های دارای صلاحیت امتحان کادری جهت اخذ امتحان و طی مراحل قانونی.
 5. به اعلان سپردن تعداد ۸ بست کادری مربوط به دیپارتمنت های مختلف در ربع اول سال ۱۴۴۵ . ه ق
 6. ترفیع و تثبیت رتبه علمی سه تن اعضای کادر علمی  در ربع اخیر سال ۱۴۴۴ ه.ش .
 7. ارتقای ظرفیت علمی ۳ تن اعضای کادر علمی به سویه ماستر .
 8. استخدام ۹ تن استادان همکار یا حق الزحمه جهت تدریس در بست های کمبود و بست های استادان درحال تحصیل در ربع اول سال ۱۴۴۵ ه.ق .

 

امریت تحقیق و مجله علمی:

 1. شریک ساختن مقالات علمی استادان موسسه تحصیلات عالی دایکندی با ادارات ولایت دایکندی (زراعت˓ محیط زیست و معارف)
 2. رهبری و تدویر جلسات ماهوار آمریت تحقیق و مجله علمی با اعضای کمیته تحقیق موسسه.
 3. اشتراک نمودن در جلسات رهبری و شورای علمی این نهاد و ارایه پشنهادات و نظریات در جلسات متذکره .
 4.  اجراآت از هدایات مقام رهبری مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی مطابق طرزاالعمل، لوایح و مقرره های وزارت محترم تحصیلات عالی. 
 5.  تکمیل و خانه پری فورم ها در مرحله دوم جهت ایجاد مجله علمی در موسسه تحصیلات عالی دایکندی.
 6. دایر نمودن ورکشاپ دو روزه جهت ارتقاء ظرفیت علمی استادان و محصلین در موسسه تحصیلات عالی دایکندی.
 7. ترتیب و فرستادن مقالات علمی استادان برای پوهنتون های مختلف کشور (پوهنتون کابل˓ پوهنتون پکتیا.
 8. هماهنگی و فرستادن استادان (اعضای کمیته تحقیق) به ورکشاپ سه روره وزارت محترم تحصیلات که در پوهنتون بامیان

امریت تحقیق و مجله علمی:

  رهبری و تدویر جلسات ماهوار آمریت تحقیق و مجله علمی با اعضای کمیته تحقیق بخاطر پیشرفت امورات

  دایر نمودن ورکشاپ دو روزه جهت ارتقاء ظرفیت علمی استادان و محصلین در موسسه تحصیلات عالی دایکندی.

  هماهنگی و فرستادن استادان به ورکشاپ سه روزه وزارت تحصیلات عالی

 

امریت تضمین کیفیت و اعتباردهی:

 1. تهیه و ترتیت پلان عملیاتی مرور دوره­ای کمیته تضمین کیفیت.
 2. اشتراک در سمینار چارچوب برنامه های تضمین کیفیت در تاریخ ۲۲،۲۱ و ۲۳ برج اسد سال جاری، در وزارت تحصیلات عالی.
 3. برگزاری ورکشاپ چارچوب برنامه‌های تضمین کیفیت، در تاریخ ۷، ۶ و ۱۸ برج سنبله سال جاری در سالون کنفرانس موسسه تحصیلات عالی دایکندی.
 4. ارسال پلان عملیاتی مرور دوره‌ای در وزارت تحصیلات عالی و تائید آن از طرف وزارت تحصیلات عالی.
 5. توضیع پرسشنامه ارزیابی از کیفیت تدریس در پوهنحی‌های سه‌گانه و جمع آوری آنها. تحلیل آن تاهنوز تکمیل نشده است.
 6. مشخص نمودن دیپارتمنت اگرانومی و برای انجام مرور دروه‌ای.
 7. تهیه و تکمیل نمودن پرسشنامه‌ها برای کارفرمایان، فارغ التحصلان و محصلان برحال برای انجام دادن مرور دوره‌ای.
 8. تدریس دو مضمون مختلف در دیپارتمنت ریاضی
 9. نوشتن مقاله علمی تحت عنوان حل معادله دیفرانسیل کسری تعمیم یافته بلک-شوز، استفاده از روش نوسازی تکرار تغییرات.
 10. جمع آوری اسنادهای که در مرحله اول اعتباردهی لازم است.
 11. فایل بندی تمام اسنادهای تضمین کیفیت بر اساس هر معیار.

 

 

امریت تضمین کیفیت و اعتباردهی:

 1. تطبیق لایحه وظایف و اصول و مقررات .
 2. تائید پلان عملیاتی  مرور دوره‌ای کمیته تضمین کیفیت از طرف وزارت تحصیلات عالی.
 3. ایجاد هماهنگی.
 4. آشنایی نسبی با پروسه کاری مرور دروه‌ای.
 5. آشنایی معیارهای یازده‌گانه تضمین کیفیت.
 6. آشنایی با پلان عملیاتی و گزارش از تطبیق پلان عملیاتی
 7. آشنایی نسبی با روند تهیه گزارش ارزیابی خودی موسسه.

 

 

آمریت PDC:

 1. رهبری و تدویر جلسات ماهوار بر اساس تقسیم اوقات موجوده مرکز انکشاف مسلکی
 2. تعقیب و اجرایی نمودن مصوبات و فیصله های جلسه
 3. اشتراک در جلسات شورای رهبری نهاد و ارایه نظریات و پیشنهادات برای رشد مرکز انکشاف مسلکی
 4. دایر نمودن سیمینارهای متعدد جهت ارتقای سویه علمی و مسلکی اعضای کادر علمی موسسه تحصیلات عالی دایکندی
 5. همکاری همه جانبه و تسهیل امکانات موجوده برای آمریت محترم تحقیق و مرکز مشاوره محصلین.

 

 

مشکلات در جریان فعالیت ها

پیشنهاد ها و راه حل ان

 

معاونیت علمی و امور محصلان :

 1. کمبود وسایل وتجهیزات دفتری ، درسی و انترنیتی جهت استفاده در تحقیق موضوعات علمی.
 2. نبود سیر های علمی جهت بالا بردن سطح دانش محصلین .
 3. نبود لابر اتوار مجهز جهت کارهای عملی برای محصلین .
 4. کمبود پروجکتور و صنف کمپیوتر جهت تطبیق دروس عملی وبصری.
 5. عدم کارمند اجرائیه به خاطر اجرا نشدن کار به موقع

 

معاونیت علمی و امور محصلان :

 1. استخدام نمودن اساتید نظر به تشکیل .
 2. فعال نمودن سیستم انترنیت جهت کارهای تحقیقی وعلمی برای استادان و محصلین .
 3. فراهم نمودن وسایل تجهیزات دفتری برای بخش های مربوطه معاونیت علمی و امور محصلان
 4. معرفی اساتید در ورکشابها وسیمینار ها به منظورارتقا ی ظرفیت ومیتودتدریس  به وزارت تحصیلات عالی. 
 5. برگزاری کنفرانسهای علمی وتحقیقی .
 6. استخدام کارمند اجرایئه
 7. معرفی نمودن اساتید به بورسیه ها

 

آمریت تقرر و ترفیعات علمی استادان :

 • عدم موجودیت ترانسپورت برای استادان
 • پاین بودن مقدار حق الزحمه برای استادان قراردادی
 • کم بودن بورسیه های تحصیلی جهت ارتقای ظرفیت استادان.
 • نبود برق و آب پایدار در سطح موسسه.

امریت تحقیق و مجله علمی:

 • تدارک طرزالعمل کاری برای فعالیت های آمریت تحقیق و مجله علمی.
 • ایجاد مجله علمی برای نشر مقالات علمی استادان در موسسه تحصیلات عالی دایکندی.
 • تهیه منابع درسی برای راه اندازی ورکشاپ های آمریت تحقیق و مجله علمی.
 • ساختن یک وبسایت برای فعالیت های اکادمیک آمریت تحقیق و مجله علمی.

تهیه و تدارک سافت ویر برای جلوگیری از سرقت علمی توسط استادان.

 

 

آمریت PDC:

 1. کمبود امکانات و تجهزات در دفتر امریت مرکز انکشاف مسلکی و سالن کنفرانس این اداره
 2. عدم در نظر گرفتن بودجه مشخص برای ترینران کنفرانس ها
 3. عدم در نظرگیری چای و مخلفات ان در سالن کنفرانس برای رفع خستگی اشتراک کننده ها در ورکشاب ها.
 4. عدم کمک هزینه برای تیرینران و اشتراک کننده ها در ورکشاب ها.

 

آمریت تضیمن کیفیت و اعتبار دهی :

 1. کمبود وسایل وتجهیزات دفتری در آمریت تضمین کیفیت.
 2. نبود مدیریت تضمین کیفیت در آمریت تضمین کیفیت.

 

آمریت PDC:

 1. در نظر گرفتن بودجه و امکانات برای تسهیل بخشیدن سیمنارها و ورکشاب ها.
 2. در نظر گرفتن حق الزمه برای تیرینران و اشتراک کننده ها
 3. همکاری مسولین نهاد در راستای زمینه سازی برای جلب موسسات و سکتورهای مختلف جهت تدویر ارتقای ظرفیت اعضای کادری و محصلین
 4. همکاری مسولین در قسمت ایجاد روابط با امریت مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون ها

 

 

آمریت تقرر و ترفیعات علمی استادان :

 • تنظیم سیتم ترانسپورتی برای استادان
 • بلند بردن مقدار حق الزحمه استادان قرار دادی.
 • مجهز نمودن موسسه به سیستم سولر و تهیه و تدارک آب برای موسسه از دریا با استفاده از سیستم سولر.

 

 

front message

د دایکندي د لوړو زده کړو مؤسسې د رئیس پیغام

4 میاشتې ۱ اونی ago

  الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا محمد و علی آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین.

خو بیا هم: پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې د هیواد له لومړنیو ښوونیزو بنسټونو څخه دي، چې د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د محترم مقام تر رهبرۍ لاندې د هیواد د بچیانو د روزلو او روزنې په موخه فعالیت کوي. او په نننۍ ټولنه کې د کارو بار د غوښتنې پر بنسټ د بشري منابعو په توګه د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت د اهدافو د تحقق لپاره په ټول عزم او استقامت سره د هیواد د تعلیمي ادارو په استازیتوب کار کوي. د اقتصادي، ټولنیزې او کلتوري ودې بنسټیزه دنده هم په غاړه لري، لکه څنګه چې په وروستیو کلونو کې د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت رهبري د لوړو زده کړو د نظام د بیا رغولو لپاره نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د تعلیمي موسسو کیفي وده ترڅو د لوړو زده کړو موسسې وکولی شي د ټولنې مخ پر ودې اړتیاوو ته ځواب ووایي او د دریم نسل پوهنتونونو کچې ته ورسیږي چې پرمختللو ټولنو ترلاسه کړي، پرته له شکه چې د هیواد ډیری تعلیمي موسسې پاتې دي، پرته له لومړي څخه. هغه نسل چې اساساً د درجې په کچه دی، په داسې حال کې چې نن ورځ د هېواد ځینې تعلیمي بنسټونه دویم نسل (ساینس ته متوجه) ته رسېدلي او له اوسني وضعیت سره به ډېر ژر د درېیم نسل شاهدان واوسو. یا د تولید پر لور نسل، موږ به د هیواد پوهنتونونه وي، چې د تولید، د هیواد د صنعت او اقتصاد په پیاوړتیا کې به اړین رول ولوبوي او د خلکو په ژوند کې به د مثبت بدلون لامل شي. بې له شکه د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ هڅې بې نتیجې پاتې شوې او نن ورځ موږ د هیواد د لوړو زده کړو په موسسو کې د تیرو کلونو په پرتله د کیفیت له پلوه د بدلون او پرمختګ شاهدان یو، که څه هم په کمیتي لحاظ. د هیواد د تعلیمي ادارو او له دې سره سم په تیرو شلو کلونو کې د تعلیمي پروګرامونو زیاتوالی په دې وروستیو کې یو څه ډیر زیات شوی دی، خو باید هیر نکړو چې یوازې د کمیت سره معامله نه شي کولای اساسي اهدافو ته ورسیږو. د کار بازار د غوښتنې او د ټولنې د اړتیاوو پر بنسټ د بشري منابعو روزل او برابرول، د هېواد د لوړو زده کړو وزارتونو او تحصیلي بنسټونو ته ځای ورکړل شوی، د لوړو زده کړو موسسو کیفیت ته پاملرنه شوې او لکه څنګه چې د اړوندو اړخونو د هڅو په پایله کې د لوړو زده کړو موسسو کیفیت ته په پام سره ارزښتناک ګامونه پورته شوي چې د پام وړ بریالیتوب دی، د دې لاسته راوړنو له جملې څخه د کیفیت لوړولو او اعتبار ورکولو ریاست کې د خپلواکو بستونو رامنځته کول دي. د کیفیت لوړولو او اعتبار ورکولو کمیټې د دندو د قانون مسوده، د ساینسي برنامو بیاکتنې (APR) پلي کول، د مالي ملاتړ پلي کول، د زیربنایي پروژو پلي کول، د خپرونو او مجلو ملاتړ، علمي او د ماسټرۍ او دوکتورا بورسونو ته د پروفیسورانو لیږل شامل دي. د کیفي ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ګامونه کولی شي د تعلیمي موسسو ساینسي پرمختګ ته اشاره وکړي.

      د دایکنډي د لوړو زده کړو موسسه چې د دایکندي ولایت په مرکز نیلي ښار کې موقعیت لري، په هیواد کې یو له نویو تاسیس شویو او مخ پر ودې موسسو څخه دی او د لوړو زده کړو د لوړو موخو د ترلاسه کولو لپاره د کیفیت د تضمین پروګرامونو پلي کولو او تطبیق ته ژمن دی. د لوړو زده کړو وزارت او د معیاري سایز په برخه کې هڅه کوي چې د یوې معیاري تعلیمي موسسې په توګه په علمي، تحصیلي، څیړنیزو او خدماتي پروګرامونو کې په ملي او نړیواله کچه ویاړ ترلاسه کړي، په دې نظر د لوړو زده کړو مؤسسې رهبري او د کیفیت د لوړولو محترم ریاست او باورلیک په صادقانه توګه هڅه کړې چې ډاډ ترلاسه کړي چې ټولې څانګې او د کیفیت د ښه والي او اعتبار ورکولو معیارونو پراساس د لوړو زده کړو موسسې برنامې تنظیم کړي؛ د بیاکتنې بورډ لخوا بیاکتنې ته چمتو شي.

      په همدې موخه د لوړو زده کړو وزارت د کیفیت د لوړولو او د اعتبار ورکولو د پروګرامونو د تطبیق په برخه کې د محترمو علمي، مالي او اداري مرستیالانو له هر اړخیز ملاتړ څخه د مننې په ترڅ کې، د پوهنځیو محترمو رئیسانو، د کیفیت د ښه والي او اعتبار ورکولو محترم ریاست، د کمیټې له ټولو هغو محترمو څخه چې د دایکندي د انستیتوت د ۱۴۰۱ کال د ځان ارزونې د راپور په چمتو کولو او ترتیب کې یې زیار ایستلی، مننه او قدرداني کوم. د لوړو زده کړو موسسه او د لوی خدای له دربار څخه ورته د لا بریالیتوب هیله کوم.

 

  د دايکنډي د لوړو زده کړو موسسې رئيس انجنير محمد ناصر حنظله

Boss